Tecbayi Giriş
Kurumsal > Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi

Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

I. Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikasının Amacı

Web sitemize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Verilerin güvenliği bizim için son derece önemli olup bu verilerinizin korunması için gereken her türlü tedbiri almaktayız. Web sitemiz genel olarak herhangi bir kişisel veri verilmeden kullanılabilir. Ancak web sitemizde belirtilen ürün ve hizmetlerin sitemiz aracılığıyla kullanılmak istenilmesi halinde kişisel verilerinizin işlenmesi gerekebilmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun, kişisel verilerin “veri sorumlusu” olarak sınıflandırılan ve kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişilerce kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esasları ortaya koymaktadır.

Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilgili tüm bilgilerdir. Bir gerçek kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir ad, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi bir tanımlayıcı veya fiziksel, fizyolojik, bu gerçek kişinin genetik, psikolojik, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği belirlenebilir. Veri sorumlusu ise kişisel verilerin işlenme amaçlarına ve araçlarına tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, makam, kurum veya diğer organdır.

Veri sorumluları, gerçek kişiye ait verileri elde ederken verisi işlenen gerçek kişileri aydınlatmak ve bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük kapsamında veri sorumluları veri sahiplerini;

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer hakları,
konularında bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu Politika’nın konusu Şirketimiz’in gerçek ve tüzel kişi müşterileri, tüzel kişi müşterilerinin gerçek kişi yetkilileri, hissedarları ve çalışanları, aday müşterileri, grup şirketlerimiz, iş ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin gerçek kişi yetkilileri, ortakları, ve çalışanları ile çalışan adaylarımız, geçmişten bugüne şirketimizde çalışmış kişiler ile stajyer kişiler, ziyaretçilerimiz, şirket yetkilileri ile ortaklarımız, iş ortağı ve aday tedarikçilerimiz ve sair üçüncü kişiler olup şirket çalışanlarına ilişkin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hususlar yasal mevzuata uygun şekilde şirket çalışanlarına verilen çalışan kişisel verilerinin korunmasına ilişkin politika kapsamında düzenlenmektedir.

II. Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikasının Kapsamı Ve Değiştirilmesi

Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile değiştirme hakkına sahiptir.

III. Kişisel Verilerin İşlenmesi İle İlgili Temel Kurallar

Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Genel İlkeler

KVKK m.4. gereğince kişisel veriler, yasal mevzuatta belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda işlenmelidir. Bu kapsamda veri sorumluları, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekle birlikte KVKK m.4’te belirtilen ve aşağıda ifade edilen genel ilkelere uymak zorundadır:
 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
Kanun Kapsamında Kişisel Veri İşleme ve Aktarma Amaçları

a. Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Amaçlar

Kişisel veriler, veri sahibi gerçek kişinin onayı olmaksızın işlenememektedir. Ancak bazı hallerde (KVKK m.5 ve 6) kişisel veriler açık rıza bulunmaksızın veri işlenebilecektir.
KVKK m.5 uyarınca kişisel veriler,
 • Veri işlemenin yasalarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için ilgili verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, gibi durumlarda verisi işlenen gerçek kişinin rızası alınmaksızın verisi işlenebilecektir.

  Ayrıca, öğrenilmesi durumunda kişinin ayrımcılığa maruz kalacağı düşüncesiyle sağlık, cinsel hayat, cinsel tercih, etnik köken, ırk, siyasi düşünce, inanç, mezhep, kılık kıyafet, vakıf veya sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler kanunda “özel nitelikli” veri olarak belirlenmiş ve bu verilerin işlenme şartlarını ağırlaştırmıştır. Buna göre, özel nitelikli veriler, açık rıza alınana haller dışında aşağıda belirtilen şartlarda işlenebilecektir:
  • Veri sahibini dini, mezhebi,veya diğer inançları, etnik kökeni, ırkı, felsefi inancı, siyasi düşüncesi, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliğiyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, kanunlarda belirlenen durumlarda işlenebilecektir.
  • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler, kamu sağlığının korunması, tıbbı teşhis, sağlık görevleri ile finansmanının planlanması, koruyucu hekimlik, tedavi ve bakım süreçlerinin sürdürülmesi, ve idaresi maksadıyla, sır saklama sorumluluğu bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilecektir.

b. Kişisel Verilerin Paylaşımının Amaçları

Elde edilen kişisel verilerin üçüncü bir kişi veya kurum ile paylaşılması içinde ilgilli veri sahibinden bu doğrultuda açık rıza alınması gerekmektedir. Ancak KVKK m.8’e göre veri işlemeye müsade edilen koşullarda veri transferi de sağlanabilmekte olup bu cihette yukarıda Bölüm 2.II.a’da belirtilen koşulların bulunması durumunda veri sahibinin açık rızası bulunmasa dahi kişisel veri transferi yapılabilecektir.

Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarımı özel şartlara bağlanmıştır. Kişisel veriler; veri sahibi gerçek kişinin açık rızasının varlığı halinde, veya veri sahibi gerçek kişinin açık rızasının olmadığı ancak yukarıda belirtilen diğer koşullardan bir veya birkaçının varlığı halinde; ilgili verilerin aktarıldığı ülkede gerekli koruma tedbirlerinin alınması ve ilgili verilerin aktarıldığı ülkede gerekli koruma tedbirinin bulunmaması halinde veri sorumlusunun veri aktarılan ülkedeki veri sorumlusu ile birlikte gerekli korumayı taahhüt etmesi ve kuruldan izin alınması şartıyla yurtdışına veri aktarılabilmektedir.

Kapsam Dışı Durumlar

KVKK m.28 uyarınca aşağıdaki durumlarda yasal hükümler uygulanmayacaktır:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

IV. Kişisel Verilerin Silinmesi

Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi, müşteriler ya da Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır.

V. Gizlilik Ve Veri Güvenliği

Kişisel veriler gizlidir ve Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.

VI. Veri İşleme Amaçları

Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi’nin kişisel verileri toplanması ve işlenmesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

Şirketimiz, yukarıda belirtilen kapsamda kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:
 • Veri güvenliği süreçlerinin planlanması, denetlenmesi ve yürütülmesi,
 • Veri teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve uygulanması,
 • Çalışanların hak ve avantaj sağlanma faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Çalışanlara dönük kurumsal haberleşme ve/veya çalışanların iştirak ettiği kurumsal sosyal sorumluluk ve/veya sivil toplum kurumlarının faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Çalışanların veriye erişim yetkiliklerinin denetimi, planlanması ve icrası,
 • Çalışanların çalışma faaliyetlerinin denetimi ve takibi,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 • Hukuk, dava ve icra süreçlerinin takibi,
 • İnsan kaynakları proseslerinin planlanması ve takibi,
 • İşlerin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik incelemelerinin sağlanması süreçlerninin planlanması ve/veya icrası,
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerin veriye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi,
 • Personel temin süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya yasal mevzuata uygun biçimde yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Şirket merkez, şube ve depolarının güvenliğinin temini,
 • Şirketin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Şirketin üretim ve/veya operasyonel risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası,
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Ücret yönetimi,
 • Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
Teknik servis hizmet ve sözleşmesinin ifası kapsamında;

a) İletişim süreçleri

Ürün/hizmetlerimizle ilgili bize bir talep ilettiğinizde, bu talebinizi sonuçlandırmak ve size geri dönüş sağlamak için belirli kişisel verilerinizi işliyoruz. Örneğin, size en yakın yetkili servisimizi öğrenmek istediğinizde ya da ürünlerimizle ilgili karşılaştığınız bir problemi bize iletmek istediğinizde, kimliğiniz, iletişim bilgileriniz, talebiniz, tercih ettiğiniz ürün ve yetkili satıcı/servis bilgileri ve aktivite geçmişinize dair kişisel verilerinizi işliyoruz.

İletişim süreçleri kapsamında kişisel verilerinizi, sizinle iletişim kurmak, müşterilerimizle olan ilişkilerimizi yönetmek ve sürdürmek, öneri, talep ve şikayetlerinizi almak ve sonuçlandırmak ve geri bildirimleriniz doğrultusunda ürün/hizmetlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek amaçlarıyla işliyoruz.

İletişim süreçleri kapsamında kişisel verilerinizi, kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi ile sözleşmenin kurulması veya ifası ya da kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebepleri ile işliyoruz.

b) Satış, kiralama ve satış sonrası destek hizmetleri

TECPRO’dan bir ürün/hizmet satın almak ya da kiralamak istediğinizde, müşteri kaydınızı gerçekleştirmek, almış olduğunuz ürün/hizmetler için fatura düzenlemek ve sözleşmesel ilişki kapsamında aşağıda açıkladığımız işlemler için kişisel verilerinizi işliyoruz. Benzer şekilde almış olduğunuz ürünlerin satış sonrası destek hizmetleri için yetkili servislerimize başvurduğunuzda da işlemlerinizi gerçekleştirirken belirli kişisel verilerinizi işliyoruz.

Satış ve kiralamaya dair operasyonel süreçler ile yetkili servislerimizden aldığınız hizmetler kapsamında, kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, ürün, fatura ve sipariş bilgileri dahil müşteri işlem bilgileriniz, finansal bilgileriniz, aktivite geçmişiniz ile kişisel verilerinizin işlenmesi ve ileti gönderimlerine dair izin tercihlerinizi işliyoruz.

Filo ve kurumsal müşterilerimize ilişkin süreçlerde müşterilerimizin çalışanları ile yetkililerinin kişisel verilerini işliyoruz. Bu kişilerin yukarıdaki bilgilere ek olarak imza ve imza sirküleri ile unvan bilgilerini işliyoruz.

Bu süreçler kapsamında kişisel verilerinizi, müşteri kaydınızın oluşturulması ve yönetilmesi, fatura düzenlenmesi, ödemelerin gerçekleştirilmesi dahil finansal ve muhasebesel işlemlerin yürütülmesi, sipariş ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, müşterilerimizle olan ilişkilerimizin yönetilmesi ve sürdürülmesi, sigortalama ve garanti işlemlerinin gerçekleştirilmesi, hasar işlemleri, teknik servis gibi operasyonel süreçlerin yürütülmesi, müşterilerimize ilişkin olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, inceleme ve risk yönetimi çalışmalarının yürütülmesi ile yetkili servislerimiz aracılığıyla satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması (örneğin, iş emri oluşturulması, ürünün doğru kişiye teslim edildiğinin kontrolü) amaçlarıyla işliyoruz.

Yukarıda bahsettiğimiz süreçler kapsamında kişisel verilerinizi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi ile kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebepleri ile işliyoruz.

c) İndirim, kampanya ve pazarlama süreçleri

TECPRO olarak müşterilerimize çeşitli indirim, kampanya ve diğer pazarlama avantajlarından yararlanma imkânı sunuyoruz. Bu avantajlardan yararlanmanızı sağlarken yukarıdaki başlıkta belirtilen bilgilere ek olarak pazarlama ve iletişim tercihleri bilgilerinizi işliyoruz.

Meslek gruplarına özel indirim sürecimizde ise ayrıca, ilgili meslek grubuna ait olduğunuzu gösteren diploma/mesleki kimlik kartı bilgilerinizi işliyoruz.

İndirim, kampanya ve pazarlama süreçleri kapsamında kişisel verilerinizi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün/hizmetler için bağlılık çalışmalarının yürütülmesi, indirim, kampanya ve pazarlama avantajlarımızdan yararlanmanızın sağlanması, ürün/hizmetlerimizin pazarlanması süreçlerinin yürütülmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması amaçlarıyla işliyoruz.

Bu süreçler kapsamında kişisel verilerinizi, kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi ile kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebepleri ile işliyoruz.

d) Servis randevuları

Ürününüz için yetkili servislerimizden hizmet almak amacıyla servis randevusu talep formlarını doldurmanız ya da bizimle iletişime geçmeniz durumunda kimliğiniz, iletişim bilgileriniz, talebiniz, ürün bilgileriniz, randevu bilgileriniz ile tercih ettiğiniz yetkili satıcıya dair kişisel verilerinizi işliyoruz.

Bu süreç kapsamında kişisel verilerinizi, servis randevusu taleplerini almak ve randevu için ilgili yetkili servis ile iletişime geçmek, talebiniz kapsamında sizinle iletişim kurmak ve ürününüze yapılacak işlemler hakkında yetkili servisimizi bilgilendirmek amaçlarıyla işliyoruz.

Servis randevusu talepleri kapsamında kişisel verilerinizi, kişisel verilerin sözleşmenin kurulması için gerekli olması ve kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi hukuki sebepleri ile işliyoruz.

e) Test kullanımları

Satın almak istediğiniz/ilgilendiğiniz ürünün satışından önce performansını test edebilmeniz için aktiviteler düzenliyoruz. Test kullanımları için bizden talepte bulunduğunuzda gerekli durumlarda, kimliğiniz, iletişim bilgileriniz ve test etmek istediğiniz ürüne ilişkin bilgilerinizi işliyoruz.

Bu süreç kapsamında kişisel verilerinizi, test kullanım taleplerini almak ve sonuçlandırmak, talebiniz kapsamında sizinle iletişime geçmek, test kullanımlarının güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini temin etmek ve test kullanımını yapacak kişinin hukuken gerekli yetkinlik ve belgelere sahip olup olmadığını kontrol etmek amaçlarıyla işliyoruz.

Test kullanımı kapsamında kişisel verilerinizi, sözleşmenin kurulması veya ifası ile kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi hukuki sebebi ile işliyoruz.

f) İkame ürün tahsis süreci

Ürününüzü servise bıraktığınızda veya benzeri bazı durumlarda size ikame ürün tahsis edebiliyoruz. Bu kapsamda kimlik, iletişim ürün ve müşteri işlem bilgilerinizi, ürünün konum bilgilerini, ikame ürün tahsisi süreçlerinin yürütülmesi, ürün kullanım süresi boyunca ilgili mevzuat ve kullanım amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının kontrolü amaçlarıyla işliyoruz.

Bu süreç kapsamında kişisel verilerinizi, kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi ile kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebepleri ile işliyoruz.

g) İnternet sitelerimizde kullandığımız teknolojiler

İnternet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde ve siteler üzerinde işlem gerçekleştirdiğinizde, kullandığınız tarayıcı ve işletim sistemi, kimlik doğrulama bilgisi, IP adresi, kullanıcı ID, ziyaretinizin tarihi ve saati, etkileşim durumu (örneğin, siteye erişip erişemediğiniz veya bir hata uyarısı alıp almadığınız), sitedeki özelliklerin kullanımı, sitelerimizi ne sıklıkta ziyaret ettiğiniz, dil tercihleriniz, eriştiğiniz sekmelere ilişkin bilgiler dahil kullanıcı işlem kayıtlarına ilişkin kişisel verilerinizi topluyoruz. Bu bilgileri toplarken çerez (cookie) ve benzeri teknolojilerden yararlanıyoruz. Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı ile ilgili kapsamlı bilgi için internet sitelerimizde yer alan çerez politikalarını inceleyebilirsiniz.

Hizmetlerimizin nasıl kullanıldığını anlamak ve reklam çalışmaları için internet sitelerimizde analiz, ölçümleme ve hedefleme faaliyetleri yürütüyoruz.

Yukarıdaki süreçlerde kişisel verilerinizi, kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi ile kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebepleri ile işliyoruz. Bununla birlikte belirli çerezlerin ve üçüncü taraf uygulamaların kullanılabilmesi için rızanızın bulunup bulunmadığını soruyoruz. İlgili çerez/uygulamaların kullanıma rıza vermeniz halinde kişisel verilerinizi ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebebi ile işliyoruz.

h) Kişiye özel pazarlama faaliyetleri ve ileti gönderimleri

Kişisel verilerinizi ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri anlayabilmek, bu sayede kişiye özel faaliyetler yürütmek ve ürün/hizmetlerimizden en etkin şekilde yararlanmanızı sağlamak için işlemek istiyoruz. Hangi ürünlerin, hizmetlerin ve tekliflerin sizin için uygun olabileceğine bu şekilde anlamaya çalışıyoruz.

Kişiye özel pazarlama faaliyetleri ve pazarlama iletişimleri kapsamında kimlik ve iletişim bilgilerinizi, ürün/hizmetlerimize ilişkin tercih, beğeni ve kullanım alışkanlıklarınız ile ilgi alanlarınızı, sizinle olan ilişkimiz kapsamında sağladığınız müşteri işlem bilgilerinizi, satın alınan ürün, hizmet süreçlerinde veya anket ve kampanyalarımızda sağladığınız pazarlama bilgilerinizi, mesleğinizi; eğitim durumunuzu; bize sağladığınız kişisel verilerinizin analizi sonucunda elde edilen verilerinizi işliyoruz.

Tercihiniz uyarınca bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi, sizi daha iyi tanıyabilmek ve size özel fırsatlar sunmak için işliyoruz. Örneğin, eğitim durumunuz, mesleğiniz, ilgi alanlarınız uyarınca size özel fırsatlar tasarlamamızı ve sunmamızı isterseniz bu bilgilerinizi işliyor ve size özel fırsat/hizmetlerden yararlanmanızı sağlıyoruz. Bizimle bu kapsamdaki kişisel verilerinizi paylaşmak zorunda olmadığınızı, bu bilgileri size operasyonel kapsamda hizmet verebilmek için zorunlu olarak talep etmediğimizi belirtmek isteriz.

VII. Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Kategorizasyonu

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veri ve kategorileri aşağıdaki gibidir:

Veri KategorisiKişisel Veri Kategorizasyonu Açıklama
Kimlik VerisiKişiselSürücü belgesi, kimlik kartı, ikametgâh kaydı, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi belgelerde yer alan veriler (örn. TCKN, pasaport no., nüfus cüzdanı seri no., ad-doyad, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, nüfusa kayıtlı olduğu yer, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği)
İletişim BilgisiKişiselİlgili gerçek kişiyle iletişim kurulabilmesi için kullanılan bilgiler (örn. Ikametgah adresi, e-posta adresi, mobil telefon numarası)
Konum VerisiKişiselVeri sahibinin konumunu lokasyonunu belirlemeye yarayan veriler (örn. araç kullanımı esnasında elde edinilen konum verileri)
Müşteri VerisiKişiselMal ve hizmetlerimizden yararlana müşterilerimize ait veriler (örn. müşteri no, meslek bilgisi, vb.)
Müşteri VerisiKişiselMal ve hizmetlerimizden yararlanan alıcılarca gerçekleştirilen her türlü işleme dair veriler (örn. istek, talimat, sipariş vb.)
Müşteri İşlem VerisiKişiselŞirket merkez, şube ve depolara girişte, merkez, şube ve depolarda bulunma esnasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler (örn. ziyaret verileri, görsel ve işitsel veriler,kamera kayıtları vb.)
Fiziksel Mekan Güvenlik VerisiKişiselŞirketimiz ve ilgili kişilerin idari, teknik, yasal ve ticari güvenliği ile bütünlüğünü temin etmek amacıyla işlenen kişisel bilgiler
İşlem Güvenilirliği VerisiKişiselGüvenliğiniz(teknik, idarii hukuki ve ticari) ve şirketimizin yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla işlenen kişisel veriler
Risk Yönetimi VerisiKişiselŞirketimizin ticari, teknik ve idari risklerini ortadan kaldırmak amacıyla için işlenen kişisel veriler
Finansal VeriKişiselMuhasebe ve finansa ilişkin işlemlerin denetlenmesi ve raporlanması amacı ile bu amaca ulaşmak için gerekli olan kişisel veriler (Örn: borç ve alacak bakiyesi, kredi miktarı, kredi kartı bilgisi, kredi ödemeleri, kredi faiz oranı ve miktarı vb.)
Özlük VerisiKişisel4857 Sayılı İş Kanunu m.75 gereğince iş yerinde şirket çalışanlarının özlük dosyasının tutulma zorunluluğu ve bu kapsamda işlenen her türlü kişisel veri
Çalışan Adayı VerisiKişiselŞirketimiz nezdinde iş başvurusu yapmak üzere bilgilerini paylaşan veri sahipleri ile şirketimiz arasında oluşan çalışan adayı-işveren adayı hukuki ilişkisi çerçevesinde başvuru değerlendirme ve mülakat sürecinde elde edilen kişisel veriler (örn. özgeçmiş, eğitim bilgileri, dil bilgileri sonuçları vb.)
Çalışan İşlem VerisiKişiselŞirket çalışanlarının işle ilgili gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin kişisel veriler (örn. şirket bilgisayarlarına ait kayıtlar, işe giriş-çıkış kayıtları, iş gezileri, katıldığı eğitimlere ilişkin veriler, mail trafikleri izleme bilgisi, araç lokasyon ve kullanım bilgisi,vb)
Çalışan Penformans ve Kariyer Gelişim VerisiKişiselŞirket personellerinin performanslarının değerlendirilmesi ve kariyer gelişimlerinin İK politikaları doğrultusunda planlanması ve yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel bilgiler (örn. performans raporları, görüşme sonuçları)
Yan Haklar Ve Menfaatler VerileriKişiselŞirket personellerine sunulan yan hak ve menfaatlerin takibinin sağlanması ve personellerin bunlardan yararlandırılmasına yönelik işlenen kişisel bilgiler (örn. özel sağlık sigortası, araç tahsisi)
Pazarlama VerileriKişiselŞirketimiz tarafından pazarlama faaliyetlerinde kullanılacak bilgiler (örn. fiyat teklifi, tespiti, müşteri alışkanlıkları, beğenilerini gösteren rapor ve tespitler)
Hukuki İşlem Ve Uyum BilgisiKişiselŞirket olarak hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi, savunma, rücu vb. haklarımızı kullanabilmemiz, dava ve icra süreçlerinin yönetilmesi ve takibi amacıyla işlenen kişisel veriler
Denetim Ve Teftiş BilgisiKişiselŞirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek ve şirket politikalarının uygulanması amacıyla işlenen kişisel veriler
Özel Nitelikli Kişisel VeriKişiselKişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri
Talep/Şikayet Yönetimi VerileriKişiselMüşteri şikayetlerinin alınması, değerlendirilmesi, şikâyet konusunun giderilmesi veya alternatif öneri sunulmasına ilişkin kişisel veriler (örn. ürün vea hizmete yönelik talep ve şikayetler, kayıt ve raporlar)
Görsel ve İşitsel KayıtlarKişiselKişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen görsel ve işitsel kayıtlar (örn. fotoğraflar, kamera kayıtları ve ses kayıtları)

VIII. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi

Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi

Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir.

İş ve Çözüm Ortakları Verileri

Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.

Reklam amaçlı veri işleme

E-Ticaretin Düzenlenmesi Hk. Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hk. Yönetmeliğe uygun olarak ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilir. Reklamın gönderileceği kişinin onayının açık bir şekilde mevcudiyeti şarttır. Yine aynı mevzuat uyarınca belirlenen “onay”ın detaylarına Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi riayet etmektedir.

Şirketin hukuki yükümlülüğü veya kanunda açıkça öngörülmesi sebebiyle yapılan veri işlemleri

Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.

Şirketin Veri İşlemesi

Şirketin sunduğu hizmet ve meşru amaçları doğrultusunda kişisel veriler işlenebilir. Ancak veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz.

Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi

Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır.

Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi, hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için kişilerin onayı ile özel nitelikli verileri ancak toplandıkları amaç için işleyebilir.

Üyelik İşlemleri Yolu İle Elde Edilen Veriler

Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi’ne üye olmanız halinde, üyelik işlemi için bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sistemlerimizde işlenir. Şayet bizim sistemimize Facebook, Google ya da başka sosyal medya araçları ile üye olursanız; adınız, soyadınız, profil resminiz ve e-posta adresiniz gibi, ilgili sosyal medya aracının partnerlerine sağladığı bilgilerinize erişilmekte ve bu bilgiler Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi sistemlerine aktarılmaktadır.

Otomatik Sistemlerle İşlenen Veriler

Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi, Kanuna uygun davranır. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi, kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili kararlar alabilir.

İşlevsel ve Analitik Çerezler tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kişisel bilgilerinizi içerebilir.

Üçüncü Taraf

Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet siteleri üçüncü parti güvenilir, tanınmış reklam sağlayıcılarıyla çalışmaktadır. Üçüncü parti hizmet sağlayıcılar size özel reklamları sunabilmek için kendi çerezlerini yerleştirmektedirler. Üçüncü parti tarafından yerleştirilen çerezler internet sitelerinde ziyaretçilerin gezinme bilgilerini toplar, işler ve nasıl kullandıklarını analiz eder.

Ticari Çerezler

İlgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda hedeflediğiniz ürün/içeriğe benzer nitelikli olanların sunulması ve daha gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanım deneyiminizi artırmaya yarar. Yukarıda ifade edilen oturum, kalıcı, işlevsel ve analitik ve ticari çerezlerin arka planda tutulma süresi yaklaşık 2 (iki) ay olup şahıs internet tarayıcısı ayarlarından bunda gerekli ayarlamaları yapılabilir. İşbu ayarlardan kaldırılma işlemi internet tarayıcısı bazlı değişebilmektedir.

Çerezleri nasıl silebilirim ?

Pek çok internet tarayıcısı, bilgisayarınıza ilk kurulumundan itibaren çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ve kullanmaya ayarlıdır. İnternet tarayıcınızın yardım ya da ayarlar menülerini kullanarak, çerezlerin engellenmesini veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayabilirsiniz. Çerezleri yönetmenin farklı yollarını öğrenmek ve kullandığınız tarayıcının ayarlarını nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için tarayıcınızın talimat veya yardım seçenekleri ekranından yararlanabilirsiniz.

IX. Çalışanlarımıza ait veriler

İş ilişkisi için verilerin işlenmesi

Çalışanlarımızın kişisel verileri, iş ilişkileri ve sağlık sigortası bakımından gerekli olduğu kadarıyla onay alınmaksızın işlenebilir. Ancak Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi, çalışanlarına ait verilerin gizliliği ve korunmasını temin eder.

Hukuki Yükümlülükler Gereği İşleme

Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi, çalışanlarına ait kişisel verileri, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan verileri işleyebilir. Bu husus, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerle sınırlıdır.

Çalışanların Yararına İşlemeler

Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi, özel sağlık sigortaları gibi şirket çalışanlarının menfaatine olan işlemler için onay almaksızın kişisel verileri işleyebilir. İş ilişkilerinden kaynaklanan ihtilaflar için de Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi, çalışanlara ait verileri işleyebilir.

Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi

Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ilgili kişinin onayı yanında ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alır. Özel nitelikli kişisel veriler kişinin onayı olmaksızın ancak Kanunda izin verilen hallerle ilgili ve sınırlı olarak işlenebilir. Çalışanlarımızın sigorta ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için kendilerinden alınmış olan nitelikli veriler sadece amaca özgülenerek kullanılır.

Otomatik Sistemlerle İşlenen Veriler

Çalışanlarla ilgili olarak otomatik sistemlerle ilgili olarak işlenen veriler, şirket içi terfilerde ve performans değerlendirmelerinde kullanılabilir. Çalışanlarımız aleyhine çıkan sonuca itiraz etme hakkına sahiptir ve bunu şirket içi prosedürlere uyarak gerçekleştirirler. Çalışanların itirazları da yine şirket içinde değerlendirilir.

Telekomünikasyon Ve İnternet

Şirket içinde çalışanlara tahsis edilen bilgisayar, telefon, e-posta ve diğer uygulamalar çalışana sadece iş amacı ile tahsis edilmiştir. Çalışan şirketin kendisine tahsis ettiği bu vasıtaların hiçbirini özel amaçları ve iletişimi için kullanamaz. Şirket bu araçlar üzerindeki bütün verileri kontrol edebilir ve denetleyebilir. Çalışan, işe başladığı andan itibaren kendisine tahsis edilen bilgisayarda, telefonlarda ya da diğer araçlarda iş dışında başka bir veri ya da bilgi bulundurmayacağını taahhüt etmektedir.

X. Kişisel verilerin yurt içi ve dışına aktarılması

Kişisel veriler Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi tarafından hizmetin görülebilmesi amacıyla iş ve çözüm ortakları ile ve Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi iştirakleri ile paylaşılabilir.

Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi, kişisel verileri aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarabilecektir;

 • İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi’nin iş ortaklarına,
 • Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi’nin tedarikçileri olan EPSON ITALIA S.p.A, AOC INTERNATIONAL (EUROPE) BV, PANASONIC MANUFACTURING UK LTD, MMD MONİTORS & DİSPLAYS NEDERLAND B.V., BENQ (M.E.) FZE ile diğer tedarikçilerine,
 • Şirketimizin iştiraklerin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi’nin çözüm ortaklarına,
 • Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi iştiraklerine.
 • Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi, kanunda Kurul tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri Kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin onayına bağlı olarak yurt içi ve yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.

XI. İlgili Kişinin Hakları

Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi, Kanun kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir.

Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kişisel verilerle ilgili olarak;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahiptir.
 • Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilir.
Verisi işlenen gerçek kişiler, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için web sitemizde yayınlanan Başvuru Formu’nu kullanabileceklerdir.

Başvurular, ilgili veri sahibi gerçek kişinin kimliğini tespitini sağlayacak belgelerle birlikte, formun ıslak imzalı bir kopyasının elden veya noter vasıtasıyla ya da mevzuatta belirtilen diğer yöntemler ile Telsizler Mah.Galata Deresi Cd No.12 Kağıthane/İstanbul adresine iletilmesi veya 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanarak tecproas@hs02.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta gönderimi ile veya Şirketimiz’e daha önce belirtilen ve Şirketimiz e-posta adresinden gönderilecek e-mail ile gerçekleştirilebilmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından başkaca bir yöntem belirlenmesi halinde başvurular bu yöntemle de iletilebilecektir.

Yukarıda belirtilen yöntemler ile talebinizin iletilmesinden itibaren talepleriniz azami otuz gün içerisinde değerlendirilmekte ve cevaplanmaktadır. Bu kapsamda şirketimizin, başvuru sahibi gerçek kişinin ilgili veri sahibi olup olmadığının değerlendirilmesi ve tespiti amacıyla başvuru sahibinden ek bilgi ve belgeleri talep etme hakkı saklıdır. Kural olarak başvurular şirketimiz tarafından ücretsiz olarak değerlendirilmektedir. Ancak kurulca veri sahibinin başvurusuna dair bir ücret tespit edilmiş ise, şirketimiz bu tespit edilen rakam üzerinden ücret talep etme hakkına sahip olacaktır.

XII. Gizlilik İlkesi

İster çalışanlar isterse diğer kişilerin Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi’ndeki verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz.

XIII. İşlem Güvenliği

Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir.

XIV. Denetim

Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi, kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırır.

XV. İhlallerin Bildirimi

Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi, kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde söz konusu ihlali gidermek için derhal harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirir ve zararı telafi eder. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz kimselerce ele geçirildiğinde durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

İhlallerin bildirimi ile ilgili www.tecpro.com.tr adreslerinde belirtilen usullere göre de başvurular yapılabilir.
AOC Yetkili Servisi
Philips Yetkili Servisi
Panasonic Yetkili Servisi
Renkli Etiket Yazıcı Kullanım Alanları

444 48 32