Tecbayi Giriş
Kurumsal > Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Çalışan Adayı Açık Rıza Metni
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA METNİ
Biz, Tecpro Bilgi Teknolojileri A.Ş. olarak (“Şirket”) kişisel verilerinizi işlediğimiz bazı süreçlere ilişkin rızanızı alabilmek amacıyla bu Açık Rıza Metni’ni hazırladık

1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Zaman zaman bizimle paylaştığınız bilgiler, özel nitelikli kişisel verinizi içerebilmektedir. KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir.

Sizden özellikle istemediğimiz sürece, paylaştığınız özgeçmişlerinizin içerisinde, profil sayfanızda veya bizimle yaptığınız destek görüşmelerinde özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı öneririz.

Tarafımızca, işlemeye konu olabilecek özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

CV Üzerindeki Özel Nitelikli Kişisel Veriler
Görsel Ve İşitsel VeriCV, sürücü belgesi ve/veya nüfus cüzdan sureti üzerinde bulunan fotoğraf
Nüfus Cüzdan Sureti Üzerindeki Özel Nitelikli Kişisel Veri Kan Grubu
Sürücü Belgesi Üzerindeki Özel Nitelikli Kişisel Veri Kan Grubu

2. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Yukarıda belirtilen özel nitelikli kişisel verileriniz, bizim ile aranızda oluşan çalışan adayı-işveren adayı hukuki ilişkisi çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması, Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması ve hakkın korunması amaç ve sebepleriyle Şirket tarafından işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her hâlükârda kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

CV Üzerindeki Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz genel olarak çalışan adayı profilinizin şirket operasyonuna uygunluğunun tespiti amacıyla, tarafınızca referans gösterilen kişilere aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz savunma, rücu vb. haklarımızı kullanabilmemiz, dava ve icra süreçlerinin yönetilmesi ve takibi amacıyla avukatlarımıza, danışmanlarımıza ve/veya sigorta şirketlerine aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

Şirket kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ile sınırlı olarak; CV Üzerindeki Normal Nitelikli Kişisel Veriniz, CV Üzerindeki Özel Nitelikli Kişisel Veriniz, CV Üzerindeki Görsel Veriniz, Yabancı Dil seviyeniz ve kişilik analizi sonucu ile genel yetenek testi sonucunuz yurt içinde veya yurt dışında ortak ve iştirakleriyle(ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) kanunun 8. Ve 9.maddelerine uygun olarak paylaşabilir.

Bu açık rıza metnine ilişkin “Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum” onay kutucuğunu işaretlemekle yukarıda belirtilen amaç ve sebeplerle özel nitelikli verilerinizin işlenmesine, yurt içindeki alıcı gruplarına aktarılmasına ve yukarıda kısıtlı şekilde belirtilen kişisel verilerinizin belirtilen sebep ve amaçla yurt dışına aktarılmasına rıza göstermiş olacaksınız.

4. HAKLARINIZ

KVKK’nın haklarınızı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak aşağıdaki iletişim kanallarımız aracılığıyla bize iletebilir,bu süreçte başvurunuzun hukuka uygun olmasına destek olmak amacıyla hazırladığımız şirket merkezinde, şubelerinde ve internet sitemizde bulunan başvuru formundan yararlanabilirsiniz.

Veri sahibi olarak Şirketimize başvurarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışımda kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış islenmiş olması halinde bunlarım düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kakması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kanunu' un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirketimiz Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.


6. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tecpro Bilgi Teknolojileri A.Ş.
Mersis No:0833051013300029
Kep adresi:tecproas@hs02.kep.tr
Adres:Telsizler Mah.Galata Deresi Cd
No.12 Kağıthane/İstanbul
E-posta adresi:bulten@tecpro.com.tr
İletişim :Tel: 0212 268 40 00
Fax: 0212 268 40 01


Açık rıza metnini okudum ve anladım.

Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum.

Ad-Soyadı:

Tarih:

İmza:Referans olarak gösterdiğiniz kişilerin verilerinin ilgili referans kişisinin bilgi ve rızasına uygun olarak paylaşıldığını ve referans sahibinin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğunun tarafınıza ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektesiniz.

Ad-Soyadı:

Tarih:

İmza:


Epson Projeksiyon Cihazları
BENQ Yetkili Servisi
Samsung Yetkili Servisi
Zebra Yetkili Servisi

444 48 32